Оперативна програма "Регионално развитие"

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на Европейския съюз (ЕС). ОПРР е разработена в съответствие с целите на ЕС, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година.

Прочетете повече

Местоположение

Момчиловата крепост се намира край село Градът, община Смолян. Селото е разположено на 17 км източно от Смолян и на 110 км южно от Пловдив. Крепостта е изградена по времето на император Юстиниан I (управлявал 527-565 г.), който предприема грандиозно военно строителство на територията на целия Балкански полуостров и създава няколко укрепителни линии – около столицата Константинопол, Родопска, Старопланинска и Дунавска. Укрепителното съоръжение е наследник на скално светилище от края на V хил. пр. Хр.