Проект «Момчилова крепост – митовете оживяват»

Проект «Момчилова крепост – митовете оживяват» има потенциал да се превърне в модел, създаващ добра практика при поднасянето на историческата действителност по най-атрактивния начин, чрез предвидените в него иновативни подходи и техники: аудио-визуален спектакъл; атракция „Ковашка преса”; атракция „Грънчарско колело”; атракция „Фото декор”; аниматори, облечени в характерно за Момчиловото време облекло, създаващи автентичен вид на обстановката; атракции „Тракийско светилище” и „Средновековен параклис”.

Прочетете повече

Общата цел на проекта

Да допринесе за развитието на община Смолян като интензивно развиващ се туристически център с европейско значение, чрез създаване на конкурентоспособна туристическа атракция, промотираща културно-историческото наследство на община Смолян и допринасяща за диверсификацията на туристическия продукт. Обособяването на Момчиловата крепост, като привлекателна дестинация, както за туристи от България, така и за чуждестранни, ще се постигне чрез строителна и реставрационна дейност, насищане на обекта с атракции и популяризиране чрез широка информационна кампания.

Прочетете повече

Виртуална обиколка

Видео представяне на Момчиловата крепост, основните атракции и прекрасната природа около нея.

Проект «МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ – МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ»

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/3.1-03/2010/001